Nieuws

Werkakkoord Lumens Groep tegen jeugdwerkloosheid

De Lumens Groep zet zich in tegen jeugdwerkloosheid door jongeren al op hun weg naar volwassenheid de kans te geven aan te sluiten in het arbeidsproces. Dit doen we zowel als werkgever, als in de vervulling van onze opdrachten.

Werkakkoord Lumens Groep tegen jeugdwerkloosheid

Om dit te bekrachtigen is op dinsdag 31 maart 2015 het Werkakkoord ondertekend door de Lumens Groep, vertegenwoordigd door Hans de Bruijn (manager relaties & sales), minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Mirjam Sterk (ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid).

 

Jongeren kansen bieden

Jongeren zijn onze toekomstige collega’s, samenwerkingspartners, opdrachtgevers, concollega’s en bovenal medebewoners in onze stad en straat. Volwassen burgers die onderdeel uitmaken van onze samenleving en medeverantwoordelijk zijn voor het welslagen van deze samenleving. Jongeren kansen bieden om een goede start te maken, maakt het voor hen mogelijk om een sterke basis voor hun toekomstige bestaan te realiseren. Een basis die bijdraagt aan economische en maatschappelijke zelfstandigheid.

Twee sporen

Er zijn onderdelen in de opdracht van de Lumens Groep die zich richten op het begeleiden en ondersteunen van die jongeren die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wanneer de opdracht zich op een breder thema richt, zoals bevorderen van de sociale samenhang in de buurt of arbeidsparticipatie in brede zin, dan benutten we kansen die we zien om jongeren hier een positie in te geven. Met deze combinatie zet de Lumens Groep zich naar volle vermogen in om jongeren die gewenste economische en maatschappelijke zelfstandigheid te laten bereiken, waar werk een belangrijke pijler in vormt.

Als werkgever trekt Lumens Groep deze lijn door. Want ook als werkgever willen we het goede voorbeeld geven en andere organisaties hiermee inspireren. We zijn blij met de dynamiek, frisse blik en nieuwe inzichten die jongeren met zich mee brengen. Dit is waardevol voor een organisatie die ‘in touch’ wil zijn met haar omgeving. Daarmee vormt dit een aanvullende reden voor de Lumens Groep om stage-, werk- en werkervaringsplekken aan jongeren aan te bieden.

Werkakkoord

Alle concrete inspanningen die de Lumens Groep levert om jongeren aan te laten sluiten in het arbeidsproces zijn nu gevat in het Werkakkoord. Een initiatief van het SterkTeam om organisaties tot uitdrukking te laten brengen hoe zij de kansen op werk voor jongeren (willen) vergroten. SterkTeam zet zich in voor een betere toekomst voor jongeren door het onderwerp jeugdwerkloosheid op de kaart te zetten en overheid, politiek, onderwijs en bedrijfsleven aan te sporen de jeugdwerkloosheid aan te pakken. SterkTeam maakt afspraken met organisaties over samenwerking en landelijke initiatieven, zoals netwerkdagen. Met de ondertekening van het Werkakkoord sluit de Lumens Groep zich aan bij een gestaag groeiende groep organisaties uit diverse geledingen van de publieke en private sector die zich inzetten tegen de jeugdwerkloosheid.

Ga naar Nieuwsoverzicht