Nieuws

Verslag bijeenkomst Raad van Toezicht – 18 maart 2016

Goedkeuring jaarrekening 2015
Tijdens deze vergadering stond de bespreking van de jaarrekening 2015 op de agenda. Hierbij was de accountant aanwezig.
De jaarrekening 2015 werd met een positief resultaat goedgekeurd.

Door de accountant is aangegeven dat het weerstandsvermogen op peil is, maar dat het  gezien de ontwikkelingen op het gebied van Welzijn hoger zou mogen zijn. Door gemeenten wordt echter een maximum van 10% gehanteerd. De accountant beveelt aan dit thema met gemeenten te blijven bespreken.

De liquiditeit en cashpositie is op orde en Lumens is zich voldoende bewust van de risico’s die de ontwikkelingen in het werkveld met zich meebrengen en kijkt en begroot goed vooruit.

Innovatie
Lumens investeert volop in innovatie. Onder leiding van de Manager Innovatie, Régine van Lieshout, worden momenteel diverse projecten vormgegeven. Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht presenteert Régine de wijze waarop Lumens van buiten naar binnen denkt en ontwikkelt, en steeds op zoek is naar disruptieve oplossingen en kansrijke samenwerkingsprojecten.

De samenwerking met Bijzonder Jeugdwerk is daar een voorbeeld van. Binnen dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe concepten voor jeugd waarbij niet het systeem maar de vraag van jeugdigen en hun gezinnen leidend is. De Raad van Toezicht juicht deze werkwijze bijzonder toe.

Avond van de dialoog
Op 22 september 2016 organiseert de Raad van Toezicht  “de avond van de dialoog”.

“De avond van de dialoog” in 2015 was een groot succes; buurtbewoners, medewerkers van Lumens en de Raad van Toezicht gingen met elkaar in gesprek over kansen die bewoners zelf creëren en de wisselwerking met organisaties en overheden. Dit keer kiest de Raad van Toezicht ervoor om opdrachtgevers, raadsleden en bedrijven uit te nodigen en rondom het thema “de veranderende samenleving” met elkaar in dialoog te gaan. Momenteel wordt gewerkt aan een inspirerend programma en de unieke filosofie van Lumens “Inspireren Leren Werken” staat daarbij centraal.

Het Klooster Waalre
Met veel belangstelling heeft de Raad van Toezicht kennis genomen van de opdracht die Lumens gaat uitvoeren in wijk en buurtcentrum “Het Klooster” in Waalre. De aanpak is eigentijds en vernieuwend en bewoners krijgen een grote rol in de exploitatie van deze accommodatie. De komende jaren wordt gewerkt aan de opbouw van een wijkrestaurant en een bed and breakfast. Hierdoor realiseert Lumens in “Het Klooster” tevens een groot aantal leer- werk trajecten. Een voorbeeld van een “win-win” situatie. De gemeenteraad van Waalre heeft unaniem ingestemd met deze aanpak. Het is een prachtig voorbeeld voor een mogelijke aanpak in andere regiogemeenten.

Afscheid
Per 1 april 2016 nemen Henny Houben en Igor van Hooff afscheid van de Raad van Toezicht. Beiden hebben twee termijn de rol van respectievelijk voorzitter en lid vervult. Op 15 april besteed de RvT, RvB en MT van Lumens hier tijdens een etentje met de twee vertrekkende leden specifiek aandacht aan.

Pieter Vergroessen vervult, vooralsnog tijdelijk, de functie van voorzitter en Barbara van den Heuvel is door de leden van de Raad van Toezicht benoemd als vice voorzitter vanaf 1 april 2016.

Lumens bedankt Henny Houben en Igor van Hooff voor hun inzet de afgelopen 8 jaren en wenst hen alle goed toe!

Ga naar Nieuwsoverzicht