Nieuws

RvT vergadering 30 januari 2015

De vergadering van de Raad van Toezicht vond plaats bij Wijkcentrum Blixems. Beheerder Gerard van den Oetelaar heeft de Raad vol passie geïnformeerd over zijn manier van werken en bovenal de manier hoe hij vanuit de wens van de bewoners samen met hen invulling geeft aan beheer en programmering van het Wijkcentrum.

Paula Somers zal vanaf 1 april 2015 haar loopbaan voortzetten als voorzitter Raad van Bestuur Stichting RSZK. Zij wil vanuit het oogpunt van ‘good governance’ enige vorm van belangenverstrengeling voorkomen. Daarom heeft Paula besloten om per 1 maart terug te treden als lid van de Raad van Toezicht Lumens Groep. De Raad van Toezicht waardeert haar keuze, die aansluit bij de governance code die ook de Raad van Toezicht vanzelfsprekend volgt. Desalniettemin betreurt de Raad van Toezicht dat we afscheid nemen van Paula als persoon en haar professionele toegevoegde waarde die zij afgelopen periode heeft geleverd in de Raad van Toezicht. Wij wensen Paula alle goeds toe bij de uitdaging in haar loopbaan.

Jaarlijks vindt een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaats. Deze zelfevaluatie draagt bij aan de professionalisering van het functioneren van de Raad en leden van de Raad van Toezicht en maakt onderdeel uit van de ‘governance code’ voor toezichthouders in de Zorg- en Welzijnssector. In dat kader heeft een extern adviseur de vergadering bijgewoond als observator. Een terugkoppeling met conclusies en aanbevelingen volgt binnenkort. Op 27 februari a.s. bespreken de leden van de Raad van Toezicht de uitkomsten.

Geruime tijd is stilgestaan bij de actualiteit rondom de decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet). Gesproken is over de positionering van de Lumens Groep op genoemde onderwerpen. Uitgebreid is dialoog gevoerd over het gezamenlijke belang van gemeenten en Lumens Groep om de ondersteuning aan bewoners op de leefgebieden thuis, werk, vrije tijd zo goed als mogelijk te organiseren én het gezamenlijke belang van gemeenten en Lumens Groep om dit vorm te geven in een haalbaar financieel bedrijfs- en/of samenwerkingsmodel. De Raad van Toezicht signaleert een risico als het gaat om de verbinding van inhoudelijke ambities van gemeenten om zorg- en welzijn anders te organiseren en realisme over de haalbaarheid in relatie tot de beschikbare financiële middelen voor de uitvoering. Zowel op lange als korte termijn. De Raad van Toezicht blijft dit nadrukkelijk volgen en zal hierin haar verantwoordelijkheid nemen om waar nodig de dialoog met stakeholders aan te gaan.

In september staat de jaarlijkse “Avond van de dialoog” gepland. Een initiatief van de Raad van Toezicht om het gesprek met stakeholders in het werkgebied de dialoog aan te gaan. Besloten is om dit jaar het thema “vrijwilligers” te agenderen. In de volgende vergadering wordt een eerste conceptagenda voorgesteld.

Na afloop van de Raad van Toezicht vond ook een lunch plaats in Wijkcentrum Blixems met een zevental medewerkers die van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om informeel met de Raad van Toezicht van gedachte te wisselen. Wij hebben dat als zeer plezierig en informatief ervaren. In de toekomst staat een dergelijke ontmoeting ook weer op de agenda.

Ga naar Nieuwsoverzicht