Aug. 2022 – Lumens verandert…

In een samenleving die steeds verandert, beweegt Lumens mee zodat we ook aangehaakt blijven bij de steeds veranderende maatschappelijke vraagstukken. Vanuit deze basisgedachte zijn wij in 2021 gaan ‘kantelen’ naar een organisatiestructuur die past bij een samenleving waarin de inwoner echt centraal staat. Deze kanteling resulteert in een nieuwe manier van werken waarbij we de vraag van de inwoner als uitgangspunt nemen in onze hele dienstverlening. 

We willen maatschappelijke vraagstukken integraal oplossen door in onze dienstverlening samen met inwoners en partners bruggen te slaan over de grenzen van onze eigen organisatie heen. Zo werken wij samen aan een inclusieve leefomgeving waarin iedereen mee kan doen.

 

Er zijn nieuwe trends in de omgeving van de inwoners waarvoor we werken:

 1. Digitalisering: De leefomgeving verandert van een fysiek nabije omgeving naar een afstandelijk verbonden omgeving, via internet.

Lumens wil vervreemding tegengaan en de brug vervullen tussen fysieke nabijheid en laagdrempelige digitale toegang.

 1. Individualisering: Steeds meer keuzevrijheid en verantwoordelijkheid komt bij de inwoners zelf te liggen in plaats van bij de overheid.

Lumens wil een brug slaan tussen recht op eigen regie op je leven en het voorkomen dat mensen in een isolement raken. Daarom vormen ontmoeting, zien en gezien worden in wijken en buurten een belangrijke basis voor de inzet van onze Lumens-medewerkers om te kunnen werken aan samenkracht.

 1. Polarisering: Verschillen tussen groepen worden steeds groter waardoor deze tegenover elkaar komen te staan.

Lumens wil de brug slaan tussen de angst voor de andere in de eigen leefomgeving en het herkennen en erkennen van de meerwaarde dat we allemaal verschillend zijn en dat dat onze wereld juist mooi maakt.

 1. Ongelijkheid neemt toe en dit levert spanningen op in gezinnen, wijken en gemeenschappen. In ons werk zien wij om ons heen de gevolgen van de pandemie, de stijging van leefkosten en wat dit voor gevolgen heeft voor inwoners. Steeds meer mensen hebben moeite om mee te komen en bij mensen die al een kwetsbaarheid hadden, komt dit er nog eens bovenop. De grens van mensen die in armoede leven gaat langzaam maar zeker omhoog en de druk op de basisvoorzieningen en het besteedbaar inkomen brengt in veel gezinnen stress met zich mee.

Lumens wil een brug slaan tussen mensen met een kleine beurs en talentontwikkeling & meedoen en er vanuit vindingrijkheid voor zorgen dat mensen niet achterblijven, maar de mogelijkheid hebben om zich net als ieder ander te blijven ontplooien.

Om samen met inwoners bruggen te kunnen slaan moeten we zo dicht mogelijk bij hen staan en is ontschotting, creativiteit en ruimte nodig om te bewegen. In onze nieuwe manier van werken stellen we de lokale vraagstukken in wijken en buurten centraal in onze hele dienstverlening. 

 

Dit vraagt om…

Een organisatie die medewerkers optimaal de ruimte geeft om te doen wat nodig is: in verbinding met elkaar, gebiedsgericht in wijken en buurten, met inwoners kunnen werken op basis van eigen veerkracht, vertrouwen en vindingrijkheid.

 

Om de lokale maatschappelijke vragen op te kunnen halen moeten we… 

 • weten er speelt en leeft in een gebied
 • in dat gebied naar de hele vraag kijken en niet alleen naar het stuk dat binnen onze opdracht valt
 • samen met ons netwerk deze vraag integraal beantwoorden.

Daarom gaan we…

 • ons werk gebiedsgericht organiseren in multidisciplinaire teams
 • onze professionals optimale eigen regelruimte bieden, zodat zij de ruimte hebben om de vaak complexe maatschappelijke vragen ook te kúnnen beantwoorden.

Hiervoor zijn de volgende veranderingen nodig…

 • andere teamindeling (waar nodig)
 • nieuwe werkwijze in multidisciplinaire teams
 • functie teammanager verdwijnt
 • functies gebiedscoördinator en teamcoach worden toegevoegd
 • verbreding ondersteuning door onze serviceorganisatie

Met deze nieuwe en passende manier van werken dragen we in buurten en wijken effectief bij aan sociale samenhang, bieden we ondersteuning op maat en blijven we samen met onze partners impact maken voor de inwoners waarvoor wij werken.

 

Wij zijn er klaar voor om als netwerkorganisatie in partnerschap gebiedsgericht te gaan bouwen aan de maatschappelijke opgaven.

Heeft u vragen of wilt u doorpraten over deze doorontwikkeling van ons werk? Wij gaan graag met u in gesprek.

Jacqueline Vonk

Bestuurder Lumens