Visie / Missie

Visie / Missie

Visie / Missie

Voor Lumens is het vanzelfsprekend dat ieder mens het liefst zelfstandig en in eigen regie functioneert en daarmee ‘eigenaar’ van het eigen leven is. Dit is hoe wij allemaal graag ons leven leiden. Dat is dan ook de basishouding waarmee we 24/7 voor inwoners klaarstaan. Er is aandacht voor de behoefte die een inwoner heeft en voor de dingen die wél goed gaan. De onderscheidende rol die Lumens heeft is dat professionals en vrijwilligers van Lumens altijd oog en oor hebben voor de vraag achter de vraag en daarmee voor de context van de inwoner. Vanuit een signaleringsfunctie halen ze de (maatschappelijke) vragen op en leveren daarmee waardevolle input om het sociale beleid in gemeentes vanuit de behoefte van de inwoner vorm te geven. Ze handelen vanuit onze kernwaarden en met een proactieve houding. Zij ontmoeten inwoners overal, on- en offline, en zijn dan gericht op mogelijkheden om daar waar nodig sociale samenhang te versterken. Ook concrete maatschappelijke vraagstukken zoals opvoeding, geld, relaties en inkomen worden vanuit talentontwikkeling en de kracht van sociale cohesie aangepakt, zodat er een duurzame, veerkrachtige en zelfredzame samenleving ontstaat waarin iedereen mee kan doen.

Missie

Onze missie is dan ook:

Met elkaar bouwen aan een sociaal veerkrachtige samenleving.

Met sociale veerkracht bedoelen we:
a) Het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en
b) de toegang tot hulpbronnen die ze daarbij hebben.

Het vermogen van mensen is hierbij te onderscheiden in 3 vormen:
Zelf redzaam: de mate van regie over eigen leven.
Samen redzaam: de mate waarin men het sociale netwerk kan/wil inzetten.
Community redzaam: de mate waarin (men verwacht dat) de directe omgeving een maatschappelijke opgave kan aanpakken.

Strategie en speerpunten 2020-2023

In dit document hebben we onze strategie en speerpunten voor 2020-2022 samengevat. Hierin lees je naast onze missie, visie en kernwaarden ook over de thema’s die we de komende jaren willen adresseren, met voor 2020 extra aandacht voor 'armoede en meedoen'.

We nodigen organisaties in het sociale domein van harte uit om vanuit de Multihelix en organisatie-overstijgend aan te haken bij de ontwikkeling van programmalijnen, waarmee we oplossingen gaan vinden voor maatschappelijke vraagstukken.

Neem contact met ons op en spreek ons aan, want

SAMEN WERKT BETER!

Jacqueline Vonk
Bestuurder

j.vonk@lumenswerkt.nl
06 - 130 52 833