Raad van Toezicht

Lumens heeft een zeer betrokken Raad van Toezicht (RvT), die op eigentijdse wijze vorm geeft aan haar toezichthoudende rol. Een adequate groep professionals met volop aandacht voor de verbinding van binnen- en buitenwereld, die transparant en positief kritisch bijdraagt aan de ontwikkeling van Lumens.

Jaarverslag RvT

Elk jaar legt de Raad van Toezicht publiek verantwoording af in haar jaarverslag. Deze is opgenomen in het jaarverslag van Lumens, en kun je ook hier downloaden.

Avond van de Dialoog

Verbinding tussen binnen- en buitenwereld is een van de speerpunten van onze RvT. Bijvoorbeeld door van elke RvT-bijeenkomst een verslag te delen via deze website en op social media. Maar daarnaast organiseert de RvT sinds 2014 jaarlijks een Avond van de Dialoog. Een avond waarin de RvT in gesprek gaat met organisaties en bewoners uit de omgeving van Lumens. Klanten, relaties en medewerkers wordt een kans geboden om elkaar omtrent wisselende onderwerpen te inspireren. In 2016 was het thema ‘Wat als we alles in het teken zetten van het realiseren van alledaags geluk?’. Het verslag van deze avond leest u hier.

In 2017 vond de Avond van de Dialoog plaats op 21 september. Lees hier het verslag, of bekijk de sfeerbeelden.

Leden RvT

De RvT van Lumens kent de volgende samenstelling:

Ed RuttersEd Rutters (voorzitter RvT) – voorzitter

“Ik voel mij betrokken bij onze samenleving en mede verantwoordelijk voor het goed ondersteunen van mensen die, om wat voor reden dan ook, het moeilijk vinden een plek te vinden en zelf mee te doen in onze maatschappij. Lumens is bij uitstek een organisatie die mensen ondersteunt door ze te inspireren/motiveren, basisvaardigheden te leren en te helpen bij het vinden van werk. Door bij te dragen aan een goede organisatie van Lumens, als lid RvT, geef ik inhoud aan die betrokkenheid.”

 

Barbara Van den Heuvel-GeurtsenBarbara van den Heuvel-Geurtsen (vice voorzitter RvT) – vice voorzitter

“De keuze om mijn talent in te zetten voor onze samenleving heb ik bewust gemaakt. Door de komst van onze oudste dochter Benthe (down syndroom) besef ik mezelf iedere dag weer wat het betekent voor haar en ons geluk wanneer je ‘gewoon’ mee mag en kunt doen. Geen makkelijke opgave want de samenleving maakt de grootste verandering door als het gaat over de manier waarop we solidariteit en participatie voor kwetsbare burgers mogelijk maken. Vanuit mijn rol als toezichthouder zie ik mezelf als verbinder tussen deze grote verandering in onze samenleving en de wijze waarop Lumens van waarde is en blijft om mensen zo zelfstandig als mogelijk te laten mee doen in de wijk en op weg naar (on)betaald werk. Daarbij willen we als Raad van Toezicht ook inspiratie bieden als het gaat om eigentijds waardengedreven toezicht: gedreven vanuit de waarde die Lumens toevoegt voor bewoners en belangenhouders, transparant, aanspreekbaar en onderzoeken we hoe zeggenschap voor bewoners en medewerkers fundamenteel ingebed kan worden binnen toezicht en besturing van Lumens. Een boeiende tijd waar ik mezelf uitdaag om mijn rol op inspirerende wijze in te vullen om zo samen te leren en werken aan het realiseren van goed en eigentijds toezicht.”

Jaap van der PolJaap van der Pol (lid RvT) – lid

“Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Jaap van der Pol, 67 jaar ,en van beroep klinisch psycholoog. Vijftien jaar heb ik gewerkt als uitvoerend hulpverlener in de GGZ, daarna 25 jaar als bestuurder (in de GGZ, VenV, GZ) en sinds juli 2015 ben ik verbonden aan een zorginstelling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (in de chronische fase) waar ik een behandelafdeling leid en verder tot ontwikkeling breng. Tevens ben ik de afgelopen 10 jaar actief als toezichthouder in de gezondheidszorg, jeugdzorg en onderwijs. Ik vind het mooi werk om een bijdrage te leveren aan organisaties waar de mens centraal staat: mensen die om welke reden dan ook een extra stimulans kunnen gebruiken of nodig hebben om hun deelname aan de samenleving mogelijk te maken of te versterken. Uitgangspunten als wederkerigheid, betrokkenheid en van betekenis zijn vormen voor mij de kern van zorg en welzijn. Vanuit deze achtergrond geef ik als toezichthouder van Lumens inhoud aan mijn functie. De ervaring die ik zowel in bestuurlijk als in toezichthoudend opzicht heb opgedaan zet ik graag in voor Lumens en haar klanten.”

Pieter VergroesenPieter Vergroesen (lid RvT) – lid

“Via mijn bestuursfuncties bij zorgorganisaties was ik nauw verbonden aan de zorg voor kwetsbare medemensen.

Mijn aandacht richt ik op samenwerking en lange termijn effecten. En als accountant heb ik daarnaast oog voor een gezond huishoudboekje.

Binnen de RvT van Lumens ben ik lid van de Auditcommissie.”

 

 

Lilian Linders – lid

“Ik ben altijd gedreven geweest om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van diegenen die op de een of andere manier in een achterstandspositie terecht zijn gekomen: vanuit de overtuiging dat ieder mens anderen nodig heeft en dat van betekenis zijn in de samenleving een essentiële ontwikkelingsbron is van mensen. Lumens is een organisatie die hiervoor staat en kan bouwen op een grote rijkdom aan ervaring in het mensen bewegen naar meedoen. Als lector Sociale Veerkracht, bij Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven, heb ik destijds de regio en de vraagstukken in het sociaal domein goed leren kennen. De focus in mijn huidige werk als lector Empowerment bij Inholland ligt onder meer op het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van empowerment, sociale veerkracht, samenwerking met professionals en informele hulpbronnen, en domein overstijgende multidisciplinaire samenwerking. Ik kijk uit naar mijn rol als nieuw lid (d.d. 6 sept. 2019) van de Raad van Toezicht van Lumens om zo de komende jaren vanuit een geheel nieuw perspectief bij te kunnen dragen aan de doelen van deze organisatie.”

Commissies

De leden van de RvT hebben zitting in verschillende commissies. Vanuit deze commissies wordt informatie in de organisatie opgehaald op de betreffende onderwerpen en geeft de RvT invulling aan haar rol als toezichthouder en werkgever van de bestuurder.

  • Auditcommissie: Pieter Vergroesen en Barbara Geurtsen-Van den Heuvel
  • Commissie Kwaliteit en Veiligheid: Jaap van der Pol en Lilian Linders
  • Remuneratiecommissie: Ed Rutters en Barbara Geurtsen-Van den Heuvel
  • Agendacommissie: Ed Rutters en Barbara Geurtsen-Van den Heuvel

Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht? Stuur dan een mail aan a.timmermans@lumenswerkt.nl of bel 040 – 219 3333.