Raad van Toezicht

Lumens heeft een zeer betrokken Raad van Toezicht (RvT), die op eigentijdse wijze vorm geeft aan haar toezichthoudende rol. Een adequate groep professionals met volop aandacht voor de verbinding van binnen- en buitenwereld, die transparant en positief kritisch bijdraagt aan de ontwikkeling van Lumens.

Jaarverslag RvT

Elk jaar legt de Raad van Toezicht publiek verantwoording af in haar jaarverslag. Deze is opgenomen in het jaarverslag van Lumens, en kun je ook hier downloaden.

Leden RvT

De RvT van Lumens kent de volgende samenstelling:

Ed RuttersEd Rutters (voorzitter RvT) – voorzitter

“Ik voel mij betrokken bij onze samenleving en mede verantwoordelijk voor het goed ondersteunen van mensen die, om wat voor reden dan ook, het moeilijk vinden een plek te vinden en zelf mee te doen in onze maatschappij. Lumens is bij uitstek een organisatie die mensen ondersteunt door ze te inspireren/motiveren, basisvaardigheden te leren en te helpen bij het vinden van werk. Door bij te dragen aan een goede organisatie van Lumens, als lid RvT, geef ik inhoud aan die betrokkenheid.”

 

Paul Schuurmans – lid

 “Bij de politie heb ik geleerd hoe belangrijk het is voor mensen die er zelf even niet uitkomen, dat de samenleving een vangnet heeft gecreëerd. Ook bij andere organisaties heb ik gezien hoe belangrijk dat is. Op allerlei gebieden lopen mensen soms vast in hun leven. Het bevorderen van eigen kracht en organisatievermogen om de draad weer op te kunnen pakken is dan essentieel. Dat kan alleen succesvol gebeuren wanneer allerlei organisaties samenwerken ‘om de mens heen’. Bijna altijd is er namelijk sprake van multi problem situtaties en ontkom je niet aan een integrale ondersteuning. Mijn kracht én motivatie liggen in het bouwen van bruggenen, out-of the-box denken en doen. Die kennis en ervaring wil ik ook graag inzetten voor- en bij Lumens. Ieder mens die daardoor zijn/haar leven weer op de rit krijgt, is voor mij een beloning en een stimulans om door te gaan.” 

Lilian Linders – lid

“Ik ben altijd gedreven geweest om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van diegenen die op de een of andere manier in een achterstandspositie terecht zijn gekomen: vanuit de overtuiging dat ieder mens anderen nodig heeft en dat van betekenis zijn in de samenleving een essentiële ontwikkelingsbron is van mensen. Lumens is een organisatie die hiervoor staat en kan bouwen op een grote rijkdom aan ervaring in het mensen bewegen naar meedoen. Als lector Sociale Veerkracht, bij Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven, heb ik destijds de regio en de vraagstukken in het sociaal domein goed leren kennen. De focus in mijn huidige werk als lector Empowerment bij Inholland ligt onder meer op het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van empowerment, sociale veerkracht, samenwerking met professionals en informele hulpbronnen, en domein overstijgende multidisciplinaire samenwerking.

Arlène Denissen – lid

“Het meest waardevolle van mijn loopbaan is dat ik zowel het perspectief van beleid, bestuurders en toezichthouders, als dat van professionals, maar ook van gezinnen en hun omgeving van heel nabij heb leren kennen. Als voorzitter van de auditcommissie wil ik een bijdrage leveren aan het juist vanuit deze verschillende belangen kijken naar het toekomstperspectief en continuïteit van de organisatie en dat vertalen naar de consequenties voor waarden-gedreven toezicht binnen Lumens. Kansen vergroten voor kinderen en jonge mensen is mijn persoonlijke missie. Als ervaringsdeskundige heb ik een persoonlijke drijfveer om een bedrage te willen leveren, zodat meer mensen zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen. Lumens heeft een prachtige visie van zelfredzaam, samen redzaam naar community redzaam, dat raakt mij. It takes a village!”

 

Bas MartensBas Martens – lid

“Met een verstandelijk beperkte zus, Linda, heb ik van jongs af aan mogen ervaren dat we in Nederland voor elkaar klaarstaan en dat er een publiek domein is waar veel (in)formele hulp te vinden is. Tegelijkertijd heb ik ook ervaren dat je als kind en ouder verloren kunt raken in een systeemwereld. Mijn zus heeft het nu goed. Dat is niet iedereen gegund. Daarom zet ik me iedere dag in voor het sociaal domein. Ik vind dat iedereen die een steun in de rug nodig heeft, moet kunnen rekenen op liefdevolle hulp. Dat is precies de reden dat ik me met lef en liefde inzet voor inwoners en medewerkers. Doel is dat iedereen mee kan doen en zich gezien voelt.”

“Momenteel bouw ik als hoofd onderwijs bij de gemeente Utrecht samen met het onderwijsveld en hulpaanbieders aan gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Daarvoor werkte ik als organisatieadviseur en leidinggevende voor veel verschillende gemeenten en zorgaanbieders. Zo was ik kwartiermaker voor regionale organisaties, adviseerde ik colleges van burgemeester en wethouders en begeleidde ik vele samenwerkingsprocessen tussen gemeenten en hulpaanbieders. Als bestuurs- en organisatiewetenschapper heb ik een warm hart voor het sociaal domein.”

Commissies

De leden van de RvT hebben zitting in verschillende commissies. Vanuit deze commissies wordt informatie in de organisatie opgehaald op de betreffende onderwerpen en geeft de RvT invulling aan haar rol als toezichthouder en werkgever van de bestuurder.

  • Auditcommissie: Arlène Denissen
  • Commissie Kwaliteit en Veiligheid: Paul Schuurmans en Lilian Linders
  • Remuneratiecommissie: Ed Rutters
  • Agendacommissie: Ed Rutters

Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht? Stuur dan een mail naar onze bestuurssecretaris h.meussen@lumenswerkt.nl of bel 040 – 219 3333.